ระเบียบวินัยเด่น พัฒนาการดี มีมาตรฐาน ทันสมัย

โรงเรียนอนุบาลสันทราย โรงเรียนดี อบอุ่น ปลอดภัย ใกล้บ้าน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน).

Facebook Fan Page

เชิญติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวปัจจุบันของโรงเรียนอนุบาลสันทรายได้ทาง Facebook Fan Page (เฟซบุ๊ค แฟนเพจ) ของโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับวัย ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เคลื่อนไหวจังหวะ เสรี กลางแจ้ง สร้างสรรค์ และเกมการศึกษา ในรูปแบบบูรณาการ

ติดต่อสอบถาม แผนที่

โรงเรียนอนุบาลสันทราย เลขที่ 124 หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์/โทรสาร 053 – 491124 เปิดทำการ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-17.00 น. หยุดทำการ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ E-mail Address : anubansansai@gmail.com

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริม

โรงเรียนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพบุตรหลาน.

ห้องเรียนปรับอากาศและกล้องวงจรปิด

ห้องเรียนปรับอากาศและกล้องวงจรปิด

ห้องเรียนและรวมถึงห้องประกอบต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด รวมทั้งติดกล้องวงจรปิดทุกห้อง เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

รถตู้รับส่ง

รถตู้รับส่ง

บริการรับส่งนักเรียน โดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีพนักงานขับรถผู้มากด้วยประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง พร้อมจัดให้มีครูผู้ดูแลประจำรถทุกคัน ทุกวัน เป็นประจำทั้งเช้าและเย็น เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

อาหารเช้า

อาหารเช้า

บริการอาหารเช้าถูกหลักโภชนาการ ปรุงใหม่สด สะอาด ถูกสุขอนามัย และหลากหลาย เพื่อลดภาระผู้ปกครองในการจัดเตรียมอาหารเช้าให้แก่บุตรหลาน อีกทั้งส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อบำรุงสมองและบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง (ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน)

โครงการพิเศษต่าง ๆ

โครงการพิเศษต่าง ๆ

โรงงเรียนจัดให้มีโครงการพิเศษต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองตามความต้องการและความสนใจของผู้ปกครองและบุตรหลาน อาทิเช่น โครงการ I Love English (สอนเสริมภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน)โครงการรับฝากพิเศษวันเสาร์ โครงการออมทรัพย์คุณหนู และโครงการหนูน้อยยอดนักอ่าน